Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelsesområde
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Scandic Bar er gældende for salg af enhver vare og/eller ydelse fra Scandic Bar, medmindre de ikke er specifikt fraveget ved anden skriftlig aftale.
Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår på ordre eller evt. købsbetingelser m.v. anses ikke for en fravigelse af disse vilkår, medmindre
Scandic Bar skriftligt har accepteret fravigelserne.
I øvrigt finder købelovens og dansk rets almindelige regler anvendelse.

2. Tekniske oplysninger, vejledning m.v. (”care advice”)
Produktinformationer, billeder og teknisk information, som f.eks. volumen og lignende i katalog og andet salgsmateriale er kun
vejledende. Oplysninger givet af Scandic Bar er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet for disse som et led i aftalen.
Kunden har det fulde ansvar for udvælgelsen af produkt/ydelsen, herunder for at Kunden kan opnå den forventede funktionalitet, samt at
produktet/ydelsen kan fungere i Kundens eksisterende eller påtænkte driftsmiljø.

3. Levering og leveringstid
Med mindre andet er skriftligt aftalt er leveringsbetingelserne Scandic bar. Lyshøjvej 17, 3650 Ølstykke København
Ordre under Dkk 4.500,00 ekskl. moms pålægges ekspeditionsgebyr på Dkk 55,00 ekskl. moms, samt fragtomkostning
Ordre over Dkk 4.500,00 ekskl. moms leveres fragtfrit, medmindre andet er oplyst på ordrebekræftelsen.
Leveringstidspunkter anslås efter bedste skøn og er ikke bindende for Scandic Bar Aps medmindre et fast leveringstidspunkt er udtrykkeligt
aftalt. Et udtrykkeligt fast leveringstidspunkt udskydes med det antal dage, som måtte gå fra aftalens indgåelse og indtil det tidspunkt, hvor
Scandic Bar har modtaget samtlige tekniske specifikationer og andre nødvendige informationer fra Kunden og denne i øvrigt har opfyldt
alle nødvendige formaliteter og/eller aftalte vilkår.
Kan levering som følge af Kundens forhold ikke gennemføres, henstår varerne for Kundens regning og risiko på Scandic Bar lager.Scandic Bar er berettiget til at opkræve lagerleje og få dækket øvrige omkostninger m.v.
Såfremt der indtræder forsinkelse, som Scandic Bar bærer ansvaret for, er Kunden berettiget til ved skriftlig meddelelse til Scandic Bar endelig frist på minimum 30 arbejdsdage, inden for hvilken levering skal ske, med
angivelse af, at Kunden agter at hæve handlen, hvis levering ikke sker inden for fristen. Såfremt leveringen ikke sker inden for denne frist, er
Kunden berettiget til at hæve aftalen. Udover den nævnte hæve beføjelse har Kunden ingen andre misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse og
kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder for driftstab og lignende, som følge af den indtrådte forsinkelse.

4. Betaling
Købesummen forfalder, medmindre andet er skriftligt aftalt, til betaling ved levering netto kontant. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes der
renter på 1,5 % pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra seneste rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret Scandic Bar
konto i Scandic Bar pengeinstitut. Kunden kan ikke foretage modregning i købesummen ved krav tilhørende andre retsforhold, og
Kunden kan ikke udøve tilbageholdsret eller nægte betaling på grund af forsinkelse, reklamation eller modkrav vedrørende den konkrete
leverance.

5. Ejendomsforbehold
Scandic Bar har ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og omkostninger er fuldt
ud betalt.

Salgs- og leveringsbetingelser
Scandic Bar – Lyshøjvej 17, 3650 Ølstykke København – cvr. nr. 38197967

6. Garanti
Scandic Bar giver Kunden garanti svarende til den, modtaget fra Scandic Bar underleverandør og/eller producent. Der henvises til
de enkelte underleverandørers/producenters til enhver tid gældende garantibestemmelser. Der ydes ikke anden garanti fra Scandic Bar
side, med mindre dette er udtrykkeligt skriftligt aftalt. For garantikrav gælder i øvrigt nedenstående bestemmelser om reklamation og mangler,
begrænset hæftelse m.v.

7. Reklamation og mangler
Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af en leverance at gennemgå de leverede varer og foretage kontrol af
varen samt at undersøge denne for eventuelle mangler. Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks herefter skriftligt reklamere til Scandic Bar med specifikation af de mangler, der gøres gældende. Fragt relaterede skader skal Kunden reklamere straks ved modtagelsen over
for fragtmanden. Reklameres der ikke rettidigt, bortfalder retten til at gøre mangler gældende. Ethvert mangelkrav, uanset art, skal være gjort
gældende inden for 3 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påberåbe sig manglen.
Scandic Bar ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til enten at foretage om levering, afhjælpning af manglen
eller give Kunden et af Scandic Bar fastsat forholdsmæssigt afslag i den aftalte købesum. Kunden kan ikke gøre andre
misligholdelsesbeføjelser gældende, ud over overstående og kan derfor eksempelvis ikke rejse krav om erstatning af nogen art, herunder
driftstab, avancetab, følgeskader, tab af forventet besparelse eller andre indirekte tab. Scandic Bars ansvar for ethvert tab eller skade er
beløbsmæssigt begrænset til det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres.
Kundens returnering af mangelfulde varer skal ske i original emballage, medmindre andet er skriftligt aftalt.

8. Produktansvar
For produktansvar er Scandic Bar ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. Scandic Bar fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på
Scandic Bar produktansvarsforsikring. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Scandic Bar, såfremt
Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at
der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning Scandic Bar måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er
Kunden forpligtet til at holde Scandic Bar skadesløs i samme omfang, som Scandic Bar ansvar er begrænset i henhold til
ovennævnte punkt.

10. Force majeure
Scandic Bar er ikke ansvarlig overfor Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter Aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter
opfyldelsen af Aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, terroraktioner, strejker og lockouts, vareknaphed, brand,
mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, manglende transportmuligheder, valuta- import- og eksportrestriktioner,
dødsfald, sygdom eller nøglepersoners fratræden eller andre omstændigheder, som Scandic Bar ikke er herre over. I dette tilfælde er
Scandic Bar berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller
delvist.

11. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem Scandic Bar og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnt lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets
internationale privatretlige regler. Tvisten skal efter Scandic Bar valg afgøres med Byretten i København som rette værneting eller ved
voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med “Regler for behandling af sager ved Det Danske
Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Uanset ovenstående kan Scandic Bar dog altid vælge at sagsøge Kunden
ved dennes hjemting.

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No products in the cart.